Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is];
22. § (1) bek. d) pont
d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza;
VI. Fejezet
e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ára];
42.000.000 HUF
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is;
Kötelező
g) a kérelem és a hirdetmény feladásának napja:
2011/03/30
i) az ajánlatkérőt a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában [Kbt. 18. § (2) bekezdése] megjelölő azonosító számot;.
AK09917
j) az eljárást megindító hirdetmény esetében a Kbt. 6. §-ának (2) bekezdése szerinti ellenjegyzés megtörténtére való utalást.
-
(6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérő által meghatalmazott személy vagy szervezet kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a Szerkesztőbizottság a hiánypótlásra történő felhívást az ajánlatkérőnek küldi meg.
Képviseleti jogosultság megléte [x]
Egyéb közlemény:
A beruházás részben EU támogatásból valósul meg. Az ajánlatkérő nem kéri a hirdetmény ellenőzését.

3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

 

 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

 

 

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

 

Építési beruházás

[x]

Árubeszerzés

[ ]

Szolgáltatás

[ ]

Építési koncesszió

[ ]

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Azonosító kód_______________________________________

Szolgáltatási koncesszió

[ ]

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név:
Levél község Önkormányzata
Postai cím:
Fő u. 10.
Város/Község
Levél
Postai irányítószám:
9221
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Papp Zoltán polgármester
Telefon:
96/569-020, 569-006
E-mail:
polgarmester@level.hu
Fax:
96/ 569-006
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.level.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

 

További információk a következő címen szerezhetők be:

 

[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:

 

[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

 

[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

 

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű [ ]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintű [x]

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] [ ]

Közjogi szervezet [ ]

Egyéb [ ]

Egyéb (nevezze meg):

 

I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

[x] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

 

 

 

I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

[ ] Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

 

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

vállalkozási szerződés

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a) [x] Építési beruházás

b) [ ] Árubeszerzés

c) [ ] Szolgáltatás

[x] Kivitelezés

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

 

[ ] Építési koncesszió

[ ] Adásvétel

[ ] Lízing

[ ] Bérlet

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 

 

 

 

[ ] Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

9221 Levél, Fő u. 15.

NUTS-kód HU221

A teljesítés helye

NUTS-kód

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]

Keretmegállapodás megkötése [ ]

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ]

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ]

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Levél, Fő u. 15. Hrsz:219. Levélfalvi Manók Óvoda átalakítása, bővítése, energiatakarékos felújítása

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy45214100-1  
Kiegészítő tárgy(ak)45210000-2  
 45310000-3  
 45330000-9  
 45231300-8  
 45233200-1  
 45232130-2  

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre [ ]

egy vagy több részre [ ]

valamennyi részre [ ]

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)

Meglévő épület: 267,20 m²
Bővítés: 154,30 m²
Építőmesteri munkák Bővítés Meglévő épület
1. Földmunka 52,72 m³
2. Alapozás 52,72 m³
3. Előregyártott födém 200,0 m²
4. Aljzatbeton 35,5 m³
5. Acél szerkezet 1735 kg
6. Tégla falazat 505,0 m²
7. Vakolás 758,0 m² 100,0 m²
8. Homlokzat vakolat 212,0 m² 42,0 m²
9. Hőszigetelés 732,0 m²
10. Fa tetőszerkezet 356,0 m²
11. Tetőcserép 390,0 m²
12. Függő eresz csatorna 38,50 fm stb.
13. Acél ajtó 17 db 2 db
14. Műanyag nyílászáró 15 db
15. Kerámia burkolat 135,0 m² 72,0 m²
16. Csempe burkolat 184,0 m² 41,0 m²
17. Álmennyezet 225,0 m² 66,0 m²
18. Festés 573,0 m² 825,0 m²
Akadálymentesítés Parkoló, rámpa, WC, Információs táblák
Villamos Bővítés Meglévő munkák
1. Védőcső 667 fm 395 fm
2. Réz vezeték 2260 fm 1050 fm
3. Lámpa test 49 db
4. Elosztó szekrény 2 db
Gépészet Bővítés Meglévő munkák
Víz-csatorna
1. Lefolyó vezeték 140 fm 53 fm
2. Műanyag nyomócső 340 fm 140 fm
3. Solar rendszer 1 db
4. WC 8 db 3 db
Fűtés
1. Radiátor 18 db 18 db
2. Acélcső 210 fm 68 fm
Szellőzés
1. Tányérszelep 30 db 8 db
Gáz ellátás
1. Kazán 1 db
Útépítés
1. Földmunka 215 m³
2. Útburkolat alap 93 m³
3. Szegély 180 fm
4. Térkő 340 m²
5. Táblák 9 db
6. Zöld felület 210 m²
Külső víz
1. Földmunka 46 m³
2. KPE nyomócső 52 fm
Szennyvíz
1. Földmunka 61 m³
2. KG PVC cső 64 fm
Csapadék víz
1. Földmunka 93 m³
2. KG PVC cső 61 fm

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

 

 

 

 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés 2011/05/16 (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

befejezés 2011/08/31 (év/hó/nap)

 

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk

III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

késedelmi kötbér az ajánlattevő megajánlása szerint
meghiúsulási kötbér a nettó vállalkozási díj 20 %-a
jótállás az ajánlattevő megajánlása szerint
előlegvisszafizetési garancia az ajánlattevő által megajánlott mértékben

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

Az ajánlatkérő NYDOP-5.3.1/B-09-2010-0006 számú támogatási szerződéssel számára biztosított vissza nem térítendő támogatásból és saját erőből kívánja az ellenszolgáltatást fedezni. A támogatás mértéke 90 %.
Az ajánlatkérés, szerződéskötés és kifizetések pénzneme: Ft.
Kifizetés feltételei:
- 1 részszámla nyújtható be 50 %-os műszaki tartalom szerinti teljesítéskor, a műszaki ellenőr és a megrendelő által kiadott teljesítési igazolás alapján,
- 1 végszámla nyújtható be a sikeres műszaki átadás-átvételt követően.
A számlák kifizetése a Kbt. 305. § (3)-(6) bekezdéseivel összhangban történik szállítói kifizetéssel a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból
és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szabályai szerint.
Engedményezés esetén az engedményezésre vonatkozó szerződést be kell mutatni. Kedvezményezett általi engedményezés esetén az engedményezési szerződésnek tartalmaznia kell, hogy az engedményes tudomásul veszi, hogy a támogatási összegre vagy annak egy meghatározott részére szóló követelés hatályosságának feltétele a támogatási szerződés szerinti adott kifizetési igénylés támogató általi jóváhagyása.
Az Ajánlatkérő hivatkozott támogatási szerződés alapján biztosítja a vállalkozói előleget az Ajánlattevő által választható igénylési formaként a vállalkozási szerződés értékének 10%-át elérő mértékben előleg visszafizetési garancia ellenében. Előleg igénylése esetén az előleggel a részszámlában el kell számolnia a vállalkozónak.

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

nem követelmény

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik tag sem), alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontjai, a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontja hatálya alá esik.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik tag sem), közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a 61. § (1)
bekezdés a)-c) pontokban, vagy a 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
A Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden tagnak), a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint
az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell.
A Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek és a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a pénzügyi és gazdasági
alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:
P.1. Az összes számlavezető pénzintézetüktől származó, az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 30 napnál nem régebbi, másolati formában benyújtott pénzintézeti igazolások, melyben a következő információk szerepelnek:
- a pénzintézet mióta vezeti a bankszámlát/bankszámlákat
- a számlán volt-e sorban állás a felhívás feladásától visszaszámított egy évben. (Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont)
P.2. a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámoló mérleg és eredménykimutatás fejezetei az utolsó 2 lezárt üzleti évre vonatkozóan (Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont).
A Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója a P.1. és P.2. pont szerinti iratokkal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglalt nyilatkozattal jogosult igazolni.
Amennyiben Ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodik a minimumkövetelmény igazolására, az ajánlatban az erőforrást nyújtó szervezetnek
igazolnia kell az előírt alkalmassági feltétel meglétét, illetve a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti igazolással köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások a szerződés teljesítésének teljes időtartam alatt rendelkezésre állnak majd.
A Kbt. 4.§ 3.E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) a)-d) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az Ajánlattevő és a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója ha:
P.1. a felhívás feladásától visszaszámított egy évben bármely bankszámláján sorban állás fordult elő.
P.2. üzemi (üzleti) tevékenység eredménye az utolsó 2 lezárt üzleti évben egynél többször negatív.
Mind a közös ajánlattevőknek, mind az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak ezen alkalmassági követelménynek külön-külön kell megfelelniük.
P.3. az utolsó 2 lezárt üzleti évben (2008-2009) az értékesítés nettó árbevétele nem éri el évente a 25.000.000,- Ft-ot.
Mind a közös ajánlattevőknek, mind az ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak ezen
alkalmassági követelménynek együttesen kell megfelelniük.
Az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés vonatkozásában az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakra.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek és a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a műszaki illetve szakmai
alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia:
M.1. jelen ajánlattételi felhívás feladásának napjától számított elmúlt 2 év legjelentősebb referenciái ismertetése. (Kbt. 67.§ (2) bekezdés a) pontja szerint)
M.2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a
megnevezésével, végzettségük és képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, felelős műszaki vezetői
névjegyzékbe való felvétel igazolása, rendelkezésre állási nyilatkozat benyújtásával. [Kbt. 67. § (2) bekezdés e) pont]
M.3 A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírása. A nem saját tulajdonban lévő eszközök rendelkezésre állásának igazolására vonatkozó szerződést vagy előszerződést az ajánlathoz csatolni kell! (Kbt. 67.§ (2) bekezdés b) pont)
M.4. Nyilatkozat a 2010. évre vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámról. (Kbt. 67.§ (2) bekezdés d) pont)
Amennyiben Ajánlattevő más szervezet erőforrásaira támaszkodik a minimumkövetelmény igazolására, az ajánlatban az erőforrást nyújtó szervezetnek igazolnia kell az előírt alkalmassági feltétel meglétét, illetve a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti igazolással köteles igazolni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások a szerződés teljesítésének teljes időtartam alatt rendelkezésre állnak majd.
A Kbt. 4.§ 3.E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 67. § (2) a), d) és f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan,
M.1 ha a (közös) Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkeznek jelen ajánlattételi felhívás feladásának napjától számított elmúlt 2 évben teljesített, eredményes műszaki átadás-átvétellel lezárult összesen legalább 2 db, egyenként legalább nettó 10.000.000,- Ft értékű magasépítési/felújítási referenciamunkával.
M.2. ha a (közös) ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkeznek legalább 1 fő a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben meghatározott Felelős Műszaki Vezetői
Névjegyzék szerint MV-Ép/B jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
M.3. ha a (közös) ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkeznek – saját tulajdonban lévő, vagy szerződéssel vagy előszerződéssel lekötött 1 db platós kisteherautóval, 1 db „HILTI” vagy azzal egyenértékű bontóvésővel, 1 db tömörítő géppel, legalább 200 m2 keretes állvánnyal.
M.4. ha a (közös) Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkeznek 2010. év vonatkozásában átlagosan, saját állományukban legalább 3 fő fizikai dolgozóval.

III.2.4) Fenntartott szerződések

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]

 

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [x] nem [ ]

 

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen [ ] nem [ ]

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás típusa

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli

[x]

 

Tárgyalásos

[ ]

 

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli

[ ]

 

Tárgyalásos

[ ]

 

IV. 2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ]

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x]

[x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

 RészszempontSúlyszám
1.ajánlati ár (nettó HUF)70
2.jótállás (hónap) (min. 36 hónap max. 60 hónap)10
3.előbb teljesítési határidő (naptári nap)5
4.késedelmi kötbér (nettó HUF) (min. 300.000,- Ft/nap)5
5.az igényelt előleg mértéke (%) (max. 10%)10

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

 

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 

 

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2011/04/20 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 80000 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

A dokumentáció árát az OTP Bank Nyrt. 11737076-15366966 számú
számlára kell befizetni. (Jogcím: NYDOP-5.3.1/B-09-2010-0006- óvoda)
Dokumentáció átvétele: befizetés igazolásával ajánlatkérő I.1.) pontban megjelölt címén előzetes faxon vagy e-mailen történő igénylést követően. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia. Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 54. § (8) bekezdése irányadó. A dokumentáció fent megadott ára nettó összegben értendő.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő

Dátum: 2011/04/20 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

HU

Egyéb:

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2011/04/20 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

Helyszín : Levél Község Önkormányzata Tárgyaló 9221 Levél, Fő u. 10.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

Kbt. 80. § (2) bekezdés szerint

 

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?

igen [x] nem [ ]

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:

NYDOP—5.3.1/B-09-2010-0006 azonosító számú, „Levél Község óvodájának bővítése, energiatakarékos felújítása, korszerűsítése” elnevezésű projekt

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

Az ajánlatkérő a Kbt. 250. § (3) bekezdés h) pontja alapján eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményéről szóló összegezést legkésőbb az ajánlatok felbontástól számított hatvan napon belül megküldi az ajánlattevőknek. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2011/05/02 10:00

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:

Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldését követő naptól számított tizedik napon, ha ez a nap munkaszüneti napra esik, akkor a következő munkanapon kíván szerződést kötni a nyertes ajánlattevővel.

V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)

igen [x] nem [ ]

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

Az ajánlatkérő a dokumentáció telefaxon vagy e-mailen történő igénylését követően bocsátja rendelkezésre a dokumentációt. A dokumentáció átvételére vonatkozó kérelmet és a díj befizetésének igazolását az ajánlatkérő I.1) pontban megjelölt elérhetőségeinek valamelyikére kell eljuttatni.

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

1-100

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

A legkedvezőbb tartalmi érték kapja a maximális pontot (100), a többi ajánlat tartalmi elemére pedig, a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyított eltérés aránya alapján, a matematikában használatos egyenes illetve fordított arányosság alapján osztja szét a pontokat (kettő tizedesjegyig kerekítve) az ajánlatkérő az alábbi képletek alapján:
A jótállás, az előbbteljesítési napok és a késedelmi kötbér tekintetében:
X = X vizsgált megajánlás / X legkedvezőbb megajánlás x 100
Az ajánlati ár és az igényelt előleg mértéke tekintetében:
X = legkedvezőbb megajánlás / vizsgált megajánlás x100
Amikor is:
- legkedvezőbb megajánlás= értékelési részszempontra tett legkedvezőbb ajánlat
- vizsgált megajánlás = értékelési szempont tekintetében a vizsgált ajánlat megajánlása
- X a vizsgált megajánlás pontszáma

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?

igen [x] nem [ ]

V.7) Egyéb információk:

1. Hiánypótlás: Az Ajánlatkérő a Kbt. 83.§-a szerint hiánypótlást biztosít.
2. Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.
3. Ajánlatok benyújtása
— Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlatkérő címére közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 1 eredeti és 2 másolati példányban. Az ajánlatot CD-n is be kell nyújtani teljes terjedelmében. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi okmányokat az ajánlattevő, a közös ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra, és erőforrást biztosító szervezetre vonatkozóan:
— az ajánlattételi felhívás feladásának napjánál nem régebbi, a cégbíróság, vagy a Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat által kiadott (közhiteles) cégkivonat(a),
— az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i) vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintája,
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás.
Fenti iratok az ajánlat aláírási jogosultságának vizsgálatára szolgálnak.
— Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a Kbt. 70/A. § (1)-(3) bekezdései szerinti formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania,
— Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatát.
4. Az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni,
c) az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, továbbá
d) a 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét. (Kbt. 71. § (1) bekezdés)
5. Az ajánlathoz csatolni kell részletes műszaki ütemtervet a dokumentációban meghatározottak szerint.
6. Az ajánlathoz tételes árazott költségvetést kell csatolni a dokumentációban meghatározott formában és tartalommal.
7. Az eljárás nyertese
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott bírálati szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
8. Irányadó Jog
A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni.
A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni (Kbt. 306/A. § (6) bekezdés)
10. Igazolások formája: A Kbt. 20. § (3) bekezdésére tekintettel, az előírt igazolások egyszerű másolatban is benyújthatók.
13. Ajánlattevőnek a Kbt. 55. § alapján tájékozódnia kell az adózásra, a környezetvédelemre, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A Kbt. 72. §-a alapján az Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni arról, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette-e a az adózásra, a környezetvédelemre, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.
14. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítése során figyelembe veszi a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról letölthető (www.nfu.hu) „Útmutató a fenntartható fejlődés érvényesítéséhez”és „Esélyegyenlőségi Útmutató” c. dokumentumok előírásait.
15. Ajánlatkérő a beszerzést támogatásból valósítja meg, amelyre tekintettel felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. § (3) és (4) bekezdésére, azzal, hogy a Támogatási Szerződés megkötésre került.
16. A Kbt. 20. § (7) bekezdése alapján azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági vagy közhiteles nyilvántartásból ingyenesen jogosult, Ajánlattevő nem köteles benyújtani az ajánlatban, azonban ebben az esetben az ajánlatban meg kell jelölni az adott elektronikus nyilvántartás(ok) pontos elérhetőségét.
17. Ajánlatkérő a későbbiekben esetleg élni kíván a Kbt. 125. § (3) bekezdés b) pontja szerinti lehetőséggel. (252.§ (1) bekezdés e) pont alapján)
18. A Kbt. 253. § (1) bekezdése szerinti feltételt ajánlatkérő az előző naptári évben (2010.) elért ÁFA nélkül számított árbevétel alapján vizsgálja. Az árbevételre vonatkozóan ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.

 

 

V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/03/30 (év/hó/nap)

A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

 

 

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

 

 

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

 

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

 

A rész száma 1 meghatározás

1) A rész meghatározása

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

3) Mennyiség vagy érték

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY Kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------