Fórum bejelentkezés
Hír-levél


Hasznos Hírek
MÁV: december 10-én lép életbe a 2017/2018-as menetrend

A 2017/2018-as vasúti menetrend december 10-én lép életbe, a változás leginkább a Budapest-Nagykanizsa, a Fonyód-Kaposvár, a Budapest-Kaposvár, a Miskolc-Hidasnémeti, a Püspökladány-Biharkeresztes és Budapest-Kelebia vonalon jelentős - közölte a MÁV szerdán az MTI-vel.

Pályázatot hirdettek a kerekesszéket használók autóvásárlásának támogatására

A kerekesszékkel közlekedők személygépkocsi-vásárlásának támogatására hirdetett pályázatot a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Kft. az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) felkérésére.

Rendőrség és bankszövetség: biztonságosak az érintős bankkártyák

Rémhír az a közösségi médiában terjedő állítás, hogy nem biztonságos az érintős (PayPass rendszerű) bankkártya - jelentette ki az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) bűnmegelőzési osztályának vezetője az ORFK és a Magyar Bankszövetség közös sajtótájékoztatóján kedden Budapesten.

December 8-ig kell jelentkezni a középiskolai központi írásbelikre

Péntekig kell jelentkezniük a központi középiskolai írásbelire az általános iskolásoknak - közölte az Oktatási Hivatal hétfőn az MTI-vel.

Decemberben kell dönteni az eváról

December 1-je és 20-a között választhatják 2018-ra az egyszerűsített vállalkozói adót (eva) a törvény hatálya alá újonnan bejelentkezők, a bejelentkezés írásban ugyanezen időpontig visszavonható. A határidő elmulasztása esetén nincs helye igazolási kérelem előterjesztésének - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). 

forrás: Hasznos Hírek

Önkormányzat :: Hirdetmények

A Falugazdász fogadónapja

2015. január 5-től (JPG formátum)

*****

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Levél Községi Önkormányzat pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévő Levél belterület 525/52 hrsz-ú, 840 m2 területű beépítetlen terület (minősítés) ingatlan megvásárlására
I. A pályázat célja:
1. Levél Községi Önkormányzat a Képviselő-testület nyilvános pályázati felhívást tesz közzé falusias lakóterület (Lf-8.) övezeti besorolású beépítetlen terület ingatlan megvásárlására.
Az ingatlan adatait, irányárát az 1. számú adatlap tartalmazza.
2. A pályázat Levél Községi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan megvásárlására vonatkozik.
3. A megvásárlásra kerülő ingatlanon a község településrendezési terve, valamint Levél Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló önkormányzati rendelet szerint családi ház (épület minősítése) építhető.
4. A pályázaton való részvétel bánatpénz befizetéséhez kötött. A bánatpénz összegét az 1. számú adatlap tartalmazza.
5. A pályázatokat a megjelölt helyre 2 példányban magyar nyelven, zárt cégjelzés nélküli borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget:

„Önkormányzati ingatlan vételi ajánlat”

6. Az ajánlattevő köteles az eredeti példányt megjelölni, „EREDETI PÉLDÁNY” felírással ellátni. Ennek elmulasztása esetén a bontóbizottság választ a beérkezett pályázatok közül és a továbbiakban azt tekinti eredeti példánynak.
7. A pályázat benyújtásának határideje:

2015. év január hó 09. nap (naptári nap) 12.00 óra

8. A pályázat benyújtásának helye:

Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal
Levéli Kirendeltsége
9221 Levél, Fő utca 10.

II. Részvétel alapfeltételei
1. A pályázaton minden természetes és jogi személy, továbbá jogi személyiség nélküli jogalany, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, - vagy ezek konzorciuma – részt vehet.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakra:
a.) Az ajánlattevő neve, székhelye, telefon és telefax száma, valamint nyilvántartási száma, természetes személy esetén az azonosítására szolgáló adatok.
b.) Az ajánlattevő által megvásárolni kívánt ingatlan címe, helyrajzi száma.
c.) Az ajánlati kötöttség vállalását
d.) Az ajánlattevőnek (cég esetén a tulajdonosainak) nincs semmilyen köztartozása Levél Községi Önkormányzat felé.
A vételár megfizetése szerződéskötéskor esedékes, egy összegben, részletfizetési kedvezmény nélkül. Kárpótlási jeggyel a vételár ellenértékét kifizetni nem lehet. A vételárba a bánatpénz beszámításra kerül.
3.) Az ingatlant megtekintett állapotában, jelenlegi közműellátottságával értékesíti az önkormányzat.
4.) A pályázaton való részvétel az 1. számú adatlapon meghatározott összegű bánatpénz adásához kötött, melyet ajánlattevő a pályázat benyújtásának időpontjáig köteles az önkormányzat számlájára befizetni. Az önkormányzat számlaszáma: 11737076-15366966-00000000, mely számlát az OTP Bank Nyrt kezeli.
A befizetésről, vagy átutalásról szóló igazolást másolatban az ajánlathoz mellékelni kell. Kérjük a pályázót, hogy a bánatpénz befizetésekor jelölje meg az összeg rendeltetéseként a következőt: „ingatlanvétel bánatpénze”. Emellett kérjük, nevezze meg bank-kapcsolatát, számlaszámát, hogy sikertelen pályázata esetén azonnal intézkedhessünk a bánatpénz visszautalásáról.
A bánatpénzt a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása, továbbá a pályázatok elbírálása után – az alábbi kivételekkel – vissza kell utalni:
a.) Nem jár vissza a bánatpénz, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség időtartamának lejárta előtt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződés megkötése neki felróható vagy az ő érdekkörében felmerült más okból meghiúsult.
b.) A nyertes pályázó által befizetett bánatpénz a vételárba beszámításra kerül.
A visszautalt bánatpénzek után kamatot a kiíró nem fizet.
5.) Az ajánlathoz mellékelni kell:
- a kitöltött pályázati adatlapot és a pályázói nyilatkozatot (cégszerűen) aláírva,
- a bánatpénz befizetésének igazolását,
- társaság esetén a cégkivonatot és az aláírási címpéldányt.
6.) A nyertes pályázó a pályázati jogát nem ruházhatja át harmadik személyre.
III. Érvényességi követelmények
Érvénytelen az ajánlat:
1. amelyet nem a kiírásban meghatározott, illetve a szabályszerűen meghosszabbított határidőben vagy nem az ott megjelölt helyen és időben nyújtottak be.
2. amely nem felel meg a kiírás II. 2. a), b), c) pontjának
3. amelyhez az ajánlattevő nem csatolta a bánatpénz befizetéséről szóló igazolást,
A hiányosan benyújtott pályázat hiánypótlására nincs lehetőség!
IV. Ajánlatok felbontása és kézhezvétele
1. Az ajánlatok felbontására a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően kerül sor az alábbi tagokból álló munkacsoport tagjainak jelenlétében: Ügyrendi, Jogi és Személyügyi Bizottság, valamint a Gazdasági, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke vagy az elnök által kijelölt bármely bizottsági tag; a hivatal jegyzője. A pályázatok felbontása nyilvános.

Ideje: 2015. év január hó 12. napja (naptári nap) 15.00 óra
Helye: Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal
Levéli Kirendeltsége,
9221 Levél, Fő utca 10.
Tárgyaló

2. A munkacsoport az ajánlatok felbontásának körülményeiről jegyzőkönyvet készít és záradékolja az ajánlatokat, valamint a pályázatok formai érvényességét (vagy érvénytelenségét) egyszerű többségi szavazással megállapítja.
3. A munkacsoport az ajánlatok megismerése után szóbeli kiegészítést kérhet, de csak az ajánlat egyes feltételeinek tisztázására, az írásban tett ajánlat értelmezésére kerülhet sor.
Az egyeztetés során nem módosíthatók érdemben az ajánlatok. Az egyeztetésre szóló meghívást telefaxon vagy e-mailben kapják meg az ajánlattevők.
4. A kiíró az ajánlatok felbontásakor a módosítható feltételek megjelölésével módosításra vagy licitre hívhatja fel a pályázókat. E felhívásnak a jegyzőkönyvben szerepelnie kell.
Új ajánlattételre valamennyi érvényes pályázatot benyújtó felhívható, vagy ezek közül a kiíró által meghatározott számú pályázó.
Az új ajánlatkérés feltételeit és szabályait a kiíró a felhívással egyidejűleg határozza meg.
V. Eredményhirdetés
1. A pályázat eredményének értékelése során a munkacsoport a rangsort a dokumentációban meghatározott súlypontok alapján állítja össze, tekintettel arra, hogy melyik ajánlattevő tesz összességében kedvezőbb vételi ajánlatot az ingatlan ellenértékére.
2. Értékelést követően a végső döntést a Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (kiíró) hozza meg.
3. A kiíró legkésőbb 2015. év január hó 30. napjáig elbírálja az ajánlatokat és dönt a pályázat eredményéről. E határidőt a kiíró egy ízben legfeljebb 14 nappal meghosszabbíthatja.
VI. Szerződéskötésre vonatkozó kötelezettségek, jogok és egyebek
1. A nyertes ajánlattevő az eredményhirdetés határidejétől számított 30 napon belül köteles adás-vételi szerződést kötni a kiíróval.
2. Amennyiben a nyertes pályázó a fenti időtartam alatt nem köti meg az adás-vételi szerződést az önkormányzattal, úgy az önkormányzat a szerződéskötéstől elállhat és a szerződést a következő legkedvezőbb ajánlattevővel kötheti meg, illetőleg megfelelő ajánlat hiányában újabb pályázat kiírása mellett dönthet.
3. Az ajánlattételi felhívás és kiírás a kiíró számára szerződéskötési kötelezettséget nem jelent.
4. Az ajánlattétellel kapcsolatos minden költség- annak sikerétől függetlenül – az ajánlattevőt terheli.
VII. Egyéb tájékoztatás
Jelen ajánlattételi felhívás elválaszthatatlan részét képezik a felhívás mellékleteit képező adatlapok.
A kiíró javasolja, hogy az ajánlattevő az ajánlattételi felhíváson felül saját felelősségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítő információt (beépítési lehetőség, közműellátás, stb.) az ingatlanról, amely megalapozott ajánlatához szükséges lehet.
Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal Levéli Kirendeltsége rendelkezésére áll minden érdeklődőnek a felmerülő kérdéseik megválaszolásában (telefonon a 06-96/569-006 számon, személyesen ügyfélfogadási időben).
Levél, 2014. december 15.

 

Kiss Béla polgármester
(a kiíró nevében aláírni jogosult)


*****

Tesztelt Levéli Polgárok!

2009. január 1-től megváltoztak a belterületen lévő fás szárú növények telepítésével, fenntartásával, kezelésével és kivágásával kapcsolatos szabályok. A jogszabály szövegét közzétesszük az abban foglaltak érvényesítése érdekében. (Letölthető alap aljáról!)

*****
EBTARTÁS SZABÁLYAI

Az ebek tartásával kapcsolatban folyamatosan érkeznek panaszok a Polgármesteri Hivatalhoz. Annak ellenére, hogy több ebtartó figyelmeztetésben, bírság kiszabásában részesült és az ebek tartásával kapcsolatos felhívást tettünk közzé, a helyzet nem sokat változott.

Nyomatékosan kérem az ebtartókat, hogy az ebek tartására vonatkozó szabályokat szigorúan tartsák be, és az ebeket gazdátlanul közterületre ne engedjék, illetve csak az előírásoknak megfelelően szájkosárral ellátva, pórázon vezetve.

Tájékoztatom Önöket, hogy az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. számú rendelet 3. § (1) bekezdése alapján „ Aki a felügyelete alatt álló kutyát a település területén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetőleg kóborolni hagyja”, az elköveti a veszélyeztetés kutyával szabálysértést és e cselekményéért harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Ha e magatartással másnak nyolc napon belül gyógyuló sérülését okozza, a büntetési tétel ötvenezer forintig terjedhet.

Az önkormányzat ebtartásról szóló 13/2000. (XII. 22.) rendelete tételesen szabályozza az eb tartásának feltételeit. Ebet tartani csak elzárt helyen és úgy lehet, hogy az közterületre ne juthasson, másokat ne veszélyeztessen.  Saját érdekükben ne hagyják, hogy az ebek az óvodába, iskolába, játszótérre, bevásárlásra elkísérjék Önöket, vagy gyermekeiket!

A gazdátlanul kóborló ebek összefogása céljából az Önkormányzat megállapodást kötött a győri Xantus János Állatkert Kht-val. A szerződés értelmében az állatkert gyepmesteri részlege havi rendszerességgel 2 alkalommal, illetve rendkívüli hívásra összegyűjti a gazdátlanul a közterületen kóborló kutyákat. A befogott ebeket a gyepmester a győri Gyepszél utcai telephelyére szállítja. A beszállított állatokról 14 napig gondoskodik, ezt követően saját hatáskörében dönt az eb további sorsáról.

Lehetőség van arra is, hogy idős, beteg állatokat bejelentésre – térítés ellenében - elszállítsanak.

Kérem figyeljenek oda kedvenceikre, mert ha elkóborolnak és befogják őket, a befogást követő 2 hét eltelte után nincs mód a visszaszerzésükre.

Nagy István jegyző

 

 


Letölthető dokumentumok: